دانلود فایل بررسی میزان شیوع ناهنجاری های وضعیتی و درد و ناتوانی مرتبط با آن در بین کارمندان مرد دانشگاهی

س یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت اهوازتعداد صفحات :12چکیده مقاله: زمینه و هدف: مشاغل اداری به دلیل کاربرد فراوان تکنولو ژی سبک زندگی کارمندان را تغییر داده و کم تحرکی و بروز انواع بیماری ها و مشکلات اسکلتی-عضلانی را به ارمغان خواهد آورد. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع ناهنجاری های وضعیتی و درد و ناتوانی مرتبط با آن در بین کارمندان مرد دانشگاه صنعتی اصفهان بود.روش کار: روش تحقیق از نوع علی پس از وقوع بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه صنعتی اصفهان بود. 65 نفر از جامعه مذکور بصورت هدفمند در دسترس به عنوان نمون

دانلود فایل پیش بینی بهزیستی روانشناختی از طریق مولفه های هوش هیجانی دربین کارکنان مرکز بهداشت تبریز

س یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت اهوازتعداد صفحات :12چکیده مقاله: زمینه و هدف: مشاغل اداری به دلیل کاربرد فراوان تکنولو ژی سبک زندگی کارمندان را تغییر داده و کم تحرکی و بروز انواع بیماری ها و مشکلات اسکلتی-عضلانی را به ارمغان خواهد آورد. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع ناهنجاری های وضعیتی و درد و ناتوانی مرتبط با آن در بین کارمندان مرد دانشگاه صنعتی اصفهان بود.روش کار: روش تحقیق از نوع علی پس از وقوع بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه صنعتی اصفهان بود. 65 نفر از جامعه مذکور بصورت هدفمند در دسترس به عنوان نمون

دانلود فایل ماهیت اجتماعی هنر؛ برمبنای نظریه ی نهادی جورج دیکی

س یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت اهوازتعداد صفحات :12چکیده مقاله: زمینه و هدف: مشاغل اداری به دلیل کاربرد فراوان تکنولو ژی سبک زندگی کارمندان را تغییر داده و کم تحرکی و بروز انواع بیماری ها و مشکلات اسکلتی-عضلانی را به ارمغان خواهد آورد. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع ناهنجاری های وضعیتی و درد و ناتوانی مرتبط با آن در بین کارمندان مرد دانشگاه صنعتی اصفهان بود.روش کار: روش تحقیق از نوع علی پس از وقوع بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه صنعتی اصفهان بود. 65 نفر از جامعه مذکور بصورت هدفمند در دسترس به عنوان نمون