دانلود فایل واکاوی حقوقی کاهش میزان مشارکت زنان در حفاظت از محیط زیست در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل واکاوی حقوقی کاهش میزان مشارکت زنان در حفاظت از محیط زیست در ایران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اهمیت حفاظت از محیط زیست به اندازهای است که صاحبنظران تفاوتی میان مردان و زنان در این امر قایل نیستند. مشکلات محیط زیستی ایران نیز آنچنان گسترده و متنوع است که امر حفاظت از آن نیازمند همکاری و مشارکت تمام آحاد جامعه است. بر این اساس, هدف از این تحقیق, بررسی و اولویت بندی مولفه های بازدارنده مشارکت و فعالیت زنان در عرصه محیط زیست کشور است. تعداد 84 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده, به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجرسی و مورگان انتخاب و از طریق پرسشنامه اقدام به جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید .(n=84) پرسشنامه برای سنجش مولفه های بازدارنده فعالیت و مشارکت زنان طراحی شد که شامل 12 گویه در قالب طیف لیکرت پنج قسمتی بود. روایی آن توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ, 0,83 به دست آمد. روش آماری مورد استفاده, تحلیل عاملی بود و برای پردازش داده ها از نرمافزار SPSS نسخه 19 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که مولفه های بازدارنده مشارکت زیست محیطی زنان به عاملهای شرایط اقتصادی و مالی موجود در کشور, فرهنگ حاکم بر جامعه, دیدگاه اداری, ضعف قوانین و مقررات حقوقی و مسایل زیرساختی و فنی دستهبندی میشوند که عامل فرهنگ حاکم بر جامعه بیشترین سهم (13,902) و عامل شرایط اقتصادی و مالی موجود در کشور کمترین سهم ( 4,992) را در تبیین کل متغیرها دارند. بنابراین؛ فرهنگ حاکم بر جامعه با مقدار ویژه 4,587 چالش اول فعالیت و مشارکت زنان در مسایل محیط زیستی کشور میباشد.

لینک کمکی