دانلود فایل آموزش سفالگری برای کنترل پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل آموزش سفالگری برای کنترل پرخاشگری کودکان پیش دبستانی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی,علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثر آموزش سفالگری بر پرخاشگری کودکان 6-4 ساله شهر اصفهان بود که با روش نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش همراه با پیشآزمون, پسآزمون و پیگیری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 6 -4 سال شهر اصفهان بودند که از میان 60 نفر که واجد ملاک های ورود بودند, بهصورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آموزش سفال گری و کنترل (هر گروه20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش سفالگری بر اساس برنامه آموزشی(دوریس هنری, (1997دریافت نمود. ابزار جمعآوری پژوهش حاضر شامل مقیاس پرخاشگری پیشدبستانی واحدی و همکاران (1387) بود. یافته های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و بهوسیله نرمافزار آماری برای علوم اجتماعی نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش داد که آموزش سفالگری موجب کاهش معنیداری در میزان پرخاشگری و مولفه های آن(کلامی, فیزیکی, ارتباطی و تکانشی) (p0/05) می شود. با توجه به یافته های حاضر میتوان بیان نمود که آموزش سفالگری از راهبردهای موثر جهت کنترل میزان پرخاشگری کودکان میباشد.

لینک کمکی