دانلود فایل تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس زنان مطلقه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس زنان مطلقه شهر تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی,علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر دانلود فایل تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس زنان مطلقه شهر تهران بود.روش: روش این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع, مطالعات آزمایشی با طرح نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در نیمه دوم سال 1396 بوده است. که از این میان 30 نفر از زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در نیمه دوم سال 1396 به روش هدفمند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 15) نفر) و کنترل 15) نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه آموزش مهارت های زندگی را دریافت نمود. هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه عزت نفس (کوپر اسمیت,(1967 پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده به وسیله آزمون کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS-20 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان از آن داشت در مرحله پس آزمون بین میانگین خودکارآمدی و عزت نفس دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. .(P> 0/05)نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس زنان مطلقه تاثیر داشته است.

لینک کمکی