دانلود فایل تعیین تاثیر درمان فراشناختی بر نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری بیماران مبتلا به وسواس اجباری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین تاثیر درمان فراشناختی بر نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری بیماران مبتلا به وسواس اجباری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی,علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف پژوهش دانلود فایل تعیین تاثیر درمان فراشناختی بر نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری بیماران مبتلا به وسواس اجباری بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افراد دارای اختلال وسواس اجباری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران بود که از این میان تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفر آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس نشخوار فکری (نالن هوکسما و مارو, (1991 و پرسشنامه وسواسی اجباری مادزلی هاجسون و راکمن (1977) پاسخ دادند. گروه آزمایش بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون برنامه درمان فراشناختی را به مدت 12 جلسه دریافت نمودند. داده های پژوهش به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS-20 تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در مرحله پس آزمون بین نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری (مولفه های وارسی, شستشو و کندی), گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشته است .(p> 0/01) با توجه به یافته های پژوهش می توان عنوان داشت که درمان فراشناختی بر نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری بیماران مبتلا به وسواس اجباری تاثیر داشت.

لینک کمکی