دانلود فایل تعیین رابطه رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان منطقه هلیلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین رابطه رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان منطقه هلیلان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی,علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان مشغول به تدریس در منطقه هلیلان میباشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان (زن و مرد) مشغول به تدریس در مدارس منطقه هلیلان که تعداد آنها 132 نفر می باشد تشکیل میدهند. با توجه به حجم کم جامعه آماری تمامی افراد جامعه را از طریق روش سرشماری مورد آزمون قرار می دهیم. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه های رضایت شغلی اسمیت و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش جمع آوری شد و به وسیله نرم افزارspss 22تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بوده است که فرضیه ها در سطح .0.05 آزمون شده اند. یافته های تحقیق نشان میدهد که بین رضایت شغلی با فرسودگی شغلی بین معلمان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. با توجه به محرز شدن رابطه بین رضایت شغلی با فرسودگی شغلی لازم است برنامه هایی جهت ارتقا و بهبود انگیزه شغلی, روابط انسانی و احساس خودکارامدی در بین معلمان اجرا نمایند.

لینک کمکی