دانلود فایل تعیین رابطه عزت نفس با مطلوبیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول منطقه هلیلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین رابطه عزت نفس با مطلوبیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول منطقه هلیلان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی,علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین دانلود فایل تعیین رابطه عزت نفس با مطلوبیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول منطقه هلیلان میباشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در متوسطه اول منطقه هلیلان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 100 دانش آموز انتخاب شده اند. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه های عزت نفس و مطلوبیت اجتماعی جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار spss24 تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون بوده است که فرضیه ها در سطح 0.05 آزمون شدهاند. یافته های تحقیق نشان میدهد که بین عزت نفس با مطلوبیت اجتماعی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

لینک کمکی