دانلود فایل تعیین رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایوان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی,علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر دانلود فایل تعیین رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایوان میباشد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس مقطع متوسطه شهر ایوان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 100 دانش اموز انتخاب شد. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه های هوش هیجانی بارآن, و معدل نیمسال دوم تحصیلی دانش آموزان جمع آوری شد و توسط نرم افزارspss 24 تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون بود. یافته های تحقیق نشان میدهد که بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. به منظور رسیدن به سطح بالایی از پیشرفت تحصیلی, علاوه بر توانایی های شناختی کلی, فرد باید به رشد مناسب در جنبه هایی همچون کنترل هیجانات و عواطف دست یابد, به معنای دیگر دانش آموزان بدون دستیابی به این مولفه ها که هوش هیجانی را می سازنند قادر به یادگیری بهینه موضوعات درسی نخواهند بود.

لینک کمکی