دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در راستای افزایش تولید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در راستای افزایش تولید :

دانلود پایان نامه رساله بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در راستای افزایش تولید 123 ص بافرمت word

دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در راستای افزایش تولید
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
مقدمه 1
تعریف موضوع 3
اهداف انجام پروژه 4
محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه 5
نکاتی کلی قابل توجه در مطالعه کار 6
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 7
تاریخچه بهره وری و کارسنجی و زمان سنجی 8
چند تعریف از بهره وری 10
روشهای کلی برای اندازه گیری بهره وری 11
بهره وری عوامل تولید 12
روش تعیین کل زمان کار 13
ارزیابی کار 16
هدف کارسنجی 19
موارد استفاده کارسنجی 19
فنون کارسنجی 23
مطالعه کار 23
فواید مطالعه کار 26
کارسنجی 27
مراحل اصلی مطالعه کار 28
مطالعه روش 29
اهداف مطالعه روش 29
ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش 31
علائم مورد استفاده در نمودارهای مربوط به فرآیند 38
تربلینگ ها 46
زمان سنجی 50
مقدمات زمان سنجی 51
اهداف زمان سنجی 55
تکنیک های مختلف زمان سنجی 56
مراحل اساسی زمان سنجی 57
انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی 58
طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجی 59
کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی 60
بررسی روش در انجام زمان سنجی 61
مراحل زمان سنجی به روش Stop watch 61
تقسیم سیکل عملیات به اجزا و مناسب کاری 62
انواع عناصر کاری 63
انواع کرونومتر 66
روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با کرونومتر 67
مشکلات ثبت زمان 74
محاسبه تعداد سیکل های مورد مشاهده 74
ضریب عملکرد 75
روش و ستینگ هاوس 79
روش توازن اجرای کار 80
الونس 80
محاسبه زمان استاندارد 82
سیستم های زمان سنجی پیشرفته خانواده MTM 84
کاربرد, مزایا و معایب روش MTM 84
واحد زمان در سیستم MTM 85
انواع MTM 86
حرکت بسیط در سیستم MTM 87
روش زمان سنجی MOST 87
کاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST 89
فصل سوم : بررسی وضعیت موجود
مقدمه 90
معرفی شرکت 91
شهردارو در یک نگاه 92
محدوده مکانی شرکت شهردارو 93
تاریخچه شرکت داروسازی شهردارو 94
نمودار سازمانی شرکت شهردارو 95
چارت سازمانی شرکت «مدیریت» 96
خطوط تولیدی شرکت لابراتورهای شهردارو 97
لیست تجهیزات جامدات 98
معرفی واحدی که پروژه در آن انجام شده 100
بررسی مراحل اصلی کار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت 101
نمودار OPC تولید قطره 102
نمودار FPC ساخت قطره 103
بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی 105
نقشه جریان 106
نمودار جریان فرآیند 107
جدول زمان بندی 108
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات
مقدمه 110
نقاط قوت 111
نقاط ضعف 114
پیشنهادات 115
توصیه هایی جهت کارآمدتر شدن نیروی انسانی 116
پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط 118
شش عامل بهینه کننده‌ی زمان‌بندی 121
چند نکته مهم 122
منابع مورد استفادهلینک کمکی