دانلود فایل تعیین تاثیر مهارت های ارتباطی و هوش عاطفی در با مدیریت اجرائی و آموزشی دانشگاه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین تاثیر مهارت های ارتباطی و هوش عاطفی در با مدیریت اجرائی و آموزشی دانشگاه ها :

دانلود پایان نامه رساله دانلود فایل تعیین تاثیر مهارت های ارتباطی و هوش عاطفی در با مدیریت اجرائی و آموزشی دانشگاه ها 279 ص بافرمت word

دانلود فایل تعیین تاثیر مهارت های ارتباطی و هوش عاطفی در با مدیریت اجرائی و آموزشی دانشگاه ها
فهرست مطالب:

فصل اول
مقدمه 1
زیربنای نظری تحقیق 4
تعارض و ماهیت آن 4
دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی 8
انواع تعارض 10
تعارض و اثرات اصلی آن 13
علل ایجاد تعارض در سازمان ها 15
تعارض و تغییر 18
تعاض و اثربخشی سازمان 19
راهبردهای پیشگیری و راهکارهای رفع تعارض 20
سبک ها و راهبردهای مدیریت تعارض 22
تفرقه انداختن و حکومت کردن, سرکوب کردن تعارض, حل سازنده تعارض, رویکردهای حل تعارض, چانه زنی, میانجی گری و حکمیت 22
خلاصه بحث تعارض 30
هوش عاطفی 30
هوش عاطفی و ریشه های تاریخی آن 31
پایه های بیولوژیکی عواطف و هوش عاطفی 35
دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی 37
مؤلفه های هوش عاطفی گلمن 40
مؤلفه خودآگاهی, مؤلفه مدیریت, مؤلفه آگاهی اجتماعی, مؤلفه مهارت های اجتماعی, مؤلفه خودانگیزی 40
توجه معاصر به هوش عاطفی 46
تقسیم بندی افراد بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک 47
نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی 48
ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین 49
هوش عاطفی در محل کار 51
آموزش و یادگیری هوش عاطفی 55
خلاصه بحث هوش عاطفی 57
ارتباطات و چهارچوب مفهومی آن 58
هدف و اهمیت ارتباطات 61
فرایند و انواع ارتباطات 63
مهارت های ارتباطی مدیران 66
تعریف مهارت های ارتباطی 66
مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن 66
مهارت کلامی, مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثر 66
خلاصه بحث ارتباطات 71
الگو (مدل) 71
نظریه های الگوسازی – انواع الگو 71
بیان مسأله 76
اهمیت و ضرورت تحقیق 78
اهداف تحقیق 80
پیش فرض های تحقیق 81
محدودیت های تحقیق 81
تعریف واژه ها و اصطلاحات 82

فصل دوم: پیشینه تحقیق
تعارض 86
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 90
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 90
هوش عاطفی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 95
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 98
ارتباطات (مهارت های ارتباطی)
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 103
تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور 106
نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق 108
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق 111
جامعه آماری 111
نمونه تحقیق 112
متغیرهای تحقیق 112
ابزار های تحقیق 113
نحوه امتیاز دهی و پایایی پرسشنامه های تحقیق 114
نحوه جمع آوری اطلاعات 117
روش های آماری 117
رعایت مسائل اخلاقی 118لینک کمکی